>

DOKUMENT
BEDÖMNINGSFORMULÄR

För att nedanstående metoder skall fungera bra är det lämpligt med utbildning i metoderna. Socialstyrelsen har i ST-författningen som gäller från den 1/5 2015 angett att handledare bör ha utbildning i bedömningsmetoder och att bedömningar skall göras regelbundet samt dokumenteras.

Vi erbjuder praktiskt inriktad interaktiv utbildning i bedömningsmetoder!


Tips om artiklar och läsning om bedömningsmetoder finns också här


Nedan finns förslag på modifierade versioner av bedömningsinstrument. Med stöd av litteraturen har instrumenten modifierats på följande vis:

1. Förslag på kriterier för varje delområde (förslag på en god standard) för att underlätta för adept och handledare att klarföra målet, underlätta återkoppling och formulera vad som kan förändras.

2. Återkoppling med betoning på fri text (narrativ).

3. Skattning av grad av självständighet - som helhet för aktivieten.

4. Specialistkollegium + 360-grader har områden som överensstämmer med vanliga och viktiga problemområden för läkare

Instrumenten får användas och kopieras fritt för icke kommersiellt bruk, ange källa. Skicka gärna eventuella synpunkter på formulären till info@hjarntanken.se

Gemensamt för instrumenten är att man lämpligen kan välja ut enstaka områden att observera och återkoppla vid varje enskilt tillfälle samt integrera i den kliniska vardagen. Prioritera många korta observationer av många olika kollegor.Mini-CEX (medsittning) Handledare observerar möte mellan patient och läkare under utbildning. Exempelvis mottagningsbesök, rond, samtal.

Formulär för mini-CEX


CBD - Case Based Discussion - Strukturerad diskussion baserad på en journal. Språk och innehåll och framförallt kliskt resonemang kan tränas och återkopplas.

Formulär för CBD


DOPS - Direct Obervation of Procedural Skills - Handledare observerar och utvärderar ett praktisk moment, ex lumbalpunktion.

Formulär för DOPS


360-gradersbedömning - Utbildningsläkaren utvärderas genom att minimum 6 individer (vanligen hälften läkare och hälften andra yrkesgrupper i teamet runt läkaren) fyller i ett formulär som sammanställs av handledare och jämförs med en självskattning. Denna version bygger på Specialistkollegium (samma områden) och kan lämpligen kombineras med den metoden.

Formulär för 360-grader


FEEDBACK för handledare - Mallen bygger på viktiga områden som ingår i vår handledarutbildning. Kan användas för självvärdering, vid handledning av handledare, feedback från adept till handledare samt ST-kollegium (ST-läkare i grupp utvärderar handledare).

Feedback till handledare.pdf


Specialistkollegium - Specialisterna på en klinik/vårdcentral har ett möte och diskuterar en ST-läkare utifrån ett formulär som fyllts i individuellt i förväg och jämförs med en självskattning. Formuläret är publicerat i ST-boken (Studentlitteratur), på Region Örebro Läns hemsida mfl,

Information om metoden

För bedömare (handledare och övriga specialister)

För ST-läkare, självskattning och egen plan

Underlag för feedback efter kollegium

Manual för studierektorÖVRIGA DOKUMENT


Vad gör egentligen en handledare?
För att snabbt få överblick och för att få stöd i att strukturera handledningen kan du använda "Servicebok för handledning". Dokumentet innehåller också en mycket enkel loggbok där man med enstaka ord kan notera handledningstillfällena och innehållet.

Servicebok för handledning (wordformat)
Går ST-läkaren för mycket jour?
Med denna excelmall kan ST-läkaren enkelt föra in vilka veckor som är på avdelning, mottagning, ev operation, kurser etc. Ett effektivt sätt att få överblick över ST-tiden. Lämpligt att använda då utbildningsplanen revideras och i dialog med chef och schemaläggare om balansen blir fel.

Uppföljning av ST (excel)

Kontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2022-10-06

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN

Personuppgiftspolicy